เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ กองทัพบกทำบุญถวายพระองค์เจ้าบวรเดช-พระยาศรีสิทธิสงคราม ผู้นำกบฏบวรเดช

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ กองทัพบกทำบุญถวายพระองค์เจ้าบวรเดช-พระยาศรีสิทธิสงคราม ผู้นำกบฏบวรเดช

กบฏบวรเดช – แผนกแถลงข่าว กองประชาสัมพันธ์ เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน เวลา 15.00 น. ณ กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทนกองทัพบก เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พล.อ. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช และบำเพ็ญกุศลแก่ พ.อ. พระยาศรีสิทธิสงคราม เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของนายทหารที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันและยังเป็นนายทหารประชาธิปไตย

24 มิถุนายน 2475: 88 ปี จากอภิวัฒน์สยาม สู่ประชาธิปไตยอันขลุกขลัก

มหาวิทยาลัยที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับคณะราษฎร ปี พ.ศ. 2475 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย โดยกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่าคณะราษฎร ถือเป็นการรัฐประหารเพื่อล้มราชบัลลังก์ ครั้น พ.ศ. 2476 ได้เกิดการกบฏครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 โดย พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช โดยมี พระยาศรีสิทธิสงคราม เป็นแม่ทัพ มีชื่อเป็นที่รู้จักกันว่า ‘กบฏบวรเดช’ 

พระองค์เจ้าบวรเดชทรงไม่เห็นด้วยกับแนวทางการปกครองของพระยาพหลพลพยุหเสนา ที่มีลักษณะเป็นเผด็จการ โดยเรียกร้องให้รัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนาดำเนินตามแนวทางที่เสนอคือ ให้รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ และให้รัฐบาลมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น โดยให้อำนาจฝ่ายรัฐสภาในการตรวจสอบมากขึ้น และจำกัดอำนาจของรัฐบาลมิให้คณะราษฎรกลายเป็นคณะเผด็จการ แต่ในที่สุดการก่อกบฏไม่เป็นผล ฝ่ายรัฐบาลปราบปรามคณะกบฏลงได้ วีรกรรมที่กล้าหาญและเสียสละของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช และพระยาศรีสิทธิสงคราม ควรแก่การยกย่องในฐานะที่ทรงปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดี และทรงมุ่งหวังให้ประเทศชาติดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ฎ.ถอนสภาพที่ดินสาธารณะ เขตบางเขน เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 8วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

7 เดือน! เพิ่มเงินตอบแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล เป็นกรณีพิเศษ

เพิ่มเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ เป็นกรณีพิเศษ 7 เดือน

เพิ่มเงินกำนันผู้ใหญ่บ้าน 7 เดือน – วันนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาและเห็นชอบในหลักการ การเพิ่มเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ เป็นกรณีพิเศษ เนื่องมาจากการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 การเพิ่มเงินตอบแทนตำแหน่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภาครัฐดังกล่าว เป็นระยะเวลา 7 เดือน

สำหรับหลักเกณฑ์การได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ เห็นควรให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง จัดทำระเบียบหรือหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ โดยกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินอื่นที่กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ มีจำนวนทั้งสิ้น 291,416 คน แบ่งเป็น กำนัน 7,036 คน ผู้ใหญ่บ้าน 67,673 คน แพทย์ประจำตำบล 7,036 คน สารวัตรกำนัน 14,072 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 149,418 คน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 46,181 คน

วานนี้ สิบเอกณรงค์ชัย อินทรกวี หรือ หมู่อาร์ม ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Arm Narongchai In ระบุว่า “พรุ่งนี้ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ผม ส.อ.ณรงค์ชัย อินทรกวี ( หมู่อาร์ม ) พร้อมทนายรัชพล ศิริสาคร จะเดินทางไป สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อแจ้งความนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรม ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา เหตุจากการที่ผม ส.อ.ณรงค์ชัยฯ ได้เคยไปขอความช่วยเหลือ นายอัจฉริยะฯ ปมทุจริตในกองทัพบก หลังจากที่นายอัจฉริยะฯ ได้พบผู้บังคับบัญชาในกองทัพบก นายอัจฉริยะฯ ได้ไลฟ์สด #ใส่ความ ผมซึ่งเป็นผู้เคยขอความช่วยเหลือ ให้ได้รับความเสียหาย” สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง